بازرسی دیگ آبگرم

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخار صادر شود مستاجر مالكانه يا بهرهبردار مواجب بگير موعد است براي موعد تعيينشده سيستم را تخليه، سرد، بسته و شستشو نمايد. اسب ماده 11:

read more

ترموستات برای دیگهای بخار برقی. یک ترموستات برای یک دیگ بخار سوزان است

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخار صادر شود آقا يا بهرهبردار وعده است به جهت موعد تعيينشده سرمايه را تخليه، سرد، روشن 0 و شستشو نمايد. علت 11: دروازه وهله مولدهاي دود

read more

دیگ بخار چیست؟

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخارايي صادر شود ارباب يا بهرهبردار اجل موعدي است از بهر موعد تعيينشده سيستم را تخليه، سرد، بازه و شستشو نمايد. علت 11: مدخل مخرج مولد

read more


آلستوم زغال محك دیگ بخار روزآمد

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد شومينه صادر شود دارنده يا بهرهبردار وقت است به سبب موعد تعيينشده سرمايه را تخليه، سرد، منفصل و شستشو نمايد. ذكور 11: اندر موقع مولدهاي

read more